logoDélegyházi Hunyadi János Általános Iskola

Tájékoztatás az egyéni tanrendről

2019. szeptember 02. Szerző: Toldi AlexandraTisztelt Szülők!

A magántanulói jogviszony helyébe lépő egyéni munkarenddel kapcsolatos jogszabályi rendelkezések 2019. szeptember 1. napján történő hatályba lépése és az ezzel kapcsolatos eljárások kapcsán az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.

A Kormány az Oktatási Hivatalt jelölte ki arra, hogy felmentést engedélyezzen a tankötelezettség iskolába járással történő teljesítése alól.

Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető.

Az egyéni munkarenddel rendelkezőt - az iskolában vagy azon kívül folyü gyakorlati képzés kivételével - az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. Azonban valamennyi tantárgyból osztályozó vizsgát köteles tenni, az egyéni munkarend ugyanis nem mentesíti a tanulót egyetlen tantárgy tanulmányi követelményeinek teljesítése alól sem.

Ezen időszak alatt

 • a tanuló mentesül a kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvétel alól; felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel;
 • a sajátos nevelési igényére (SNI) tekintettel egyéni munkarendű tanuló, vagy a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő (BTM), erre tekintettel egyéni munkarendű tanuló iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, az ehhez szükséges pedagógusokról a szakértői véleményben foglaltak szerint az iskola köteles gondoskodni;
 • a tartós betegségre tekintettel egyéni munkarendben tanuló felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról az iskola köteles gondoskodni;
 • a tanuló az iskola igazgatójának előzetes engedélyével részt vehet a tanórai vagy egyéb foglalkozásokon;
 • a tanuló kérelemre, az iskola igazgatójának engedélyével felvehető napközibe és a tanulószobai foglalkozásokra;
 • az iskolában az egyéni munkarendben tanuló magatartását és szorgalmát nem kell értékelni, de félévi és tanév végi osztályzatainak megállapításához az iskolában osztályozó vizsgát kell tennie valamennyi tantárgyból az iskola pedagógiai programjában foglaltak szerint;
 • a külföldi tartózkodásra tekintettel egyéni munkarendben tanuló esetében a félévi minősítés az igazgató döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az év végén ad számot tudásáról.

Ha az egyéni munkarend tartama alatt a tanuló neki felróható okból két alkalommal nem jelenik meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi követelményeket, a következő félévtől csak iskolába járással teljesítheti a tankötelezettségét.

A már magántanulói jogállásban levők a meglevő igazgatói engedély szerint folytathatják tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben is. A kijelölt állami szerv, az Oktatási Hivatal egy éven belül hivatalból felül fogja vizsgálni a meglévő engedélyeket és dönt a tankötelezettség folytatása további módjáról. A jelenlegi magántanulóknak tehát nem kell kérelmet benyújtaniuk, helyzetük felülvizsgálata és az ehhez szükséges dokumentumok meghatározása, bekérése hivatalból történik majd meg.

Az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos kérelmek elbírálása 2019 szeptember 1. napjától az Oktatási Hivatal joga és kötelessége. A 2019. augusztus 31-éig az iskola igazgatója részére benyújtott, el nem bírált kérelmeket nem veszi át az Oktatási Hivatal, azokat még az iskola igazgatójának kell elbírálnia.

Az egyéni munkarend engedélyezése iránti kérelmet az Oktatási Hivatal közigazgatási hatósági eljárás keretében bírálja el.


Iskolánkban is elindult az e-Ügyintézés

2019. szeptember 2. Szerző: Toldi AlexandraTisztelt Szülők, Gondviselők!

Kedves Tanulók!

A Délegyházi Hunyadi János Általános Iskolában 2019. április 1-jétől bevezetésre kerültek az iskolai elektronikus ügyintézési szolgáltatások (e-Ügyintézés).

A felület kezdőlapja bármely böngészőből elérhető.

Az e-Ügyintézés megvalósulásával elegendő lesz a megfelelő kérvények, nyilatkozatok, igazolások elektronikus benyújtása a KRÉTA rendszeren keresztül. Az elektronikus megvalósítás során megtörténhet a hiánypótlás kezelése, a határozathozatal és a fellebbezési eljárás folyamatának dokumentumkezelése.

Az e-Ügyintézés teljes körű megvalósulásával a Tanulói/Szülői/Gondviselői jogosultsággal rendelkező felhasználók kérelmet (kérelmeket), jelentkezési lapot, iratokat, igazolásokat, felmentéseket és egyéb dokumentumokat nyújtanak be a köznevelési intézmény felé elektronikus formában a rendszeren keresztül. Ehhez lehetőségük van dokumentum sablonok letöltésére, megszemélyesítésére, a dokumentumok mentésére és a rendszerbe történő visszatöltésére, a felhasználói felületen keresztül ügyeik nyomon követésére.

FONTOS: A belépéshez szükséges jogosultságokat újrageneráltuk, és az itt olvasható tájékoztatóval együtt megküldtük Önöknek. Probléma felmerülése esetén forduljanak hozzánk elérhetőségeink bármelyikén.

A felhasználási segédletek, ügyintézési lehetőségek az alábbi linken érhetők el:

Tudásbázis - KRÉTA e-Ügyintézés


Tanévnyitóval kapcsolatos tudnivalók

2019. augusztus 26. Szerző: Toldi AlexandraTisztelt Szülők!

Tanévnyitó ünnepségünket 2019. szeptember 2-án (hétfőn) 8:00-kor tartjuk a Délegyházi Hunyadi János Általános Iskolában.

Megkérjük az első osztályosokat és kedves szüleiket, hogy legkésőbb 7:30-kor a Délegyházi Napsugár Óvodában gyülekezzenek, hiszen hagyományainkhoz hűen az óvónőkkel és osztályfőnökökkel együtt iskolásaink kíséretében ballagnak majd át az iskolába.

A tanévnyitó ünnepség után 9-12 óra között osztályfőnöki órákat tartanak az osztályfőnökök.

A délutáni foglalkozások aznap elmaradnak. Ügyeletet igény szerint biztosítunk, az igényeket legkésőbb a tankönyvosztás napjáig (2019. augusztus 29-30.) kérjük írásban (e-mailben hunyadisok@gmail.com vagy papír alapon) jelezni!

A TANÉVNYITÓ NAPJÁN AZ ISKOLÁBAN NEM BIZTOSÍTUNK ÉTKEZÉST! Kérjük, hogy gyermekük számára csomagoljanak megfelelő mennyiségű enni- és innivalót!

Mindenkinek jó készülődést kívánunk!


A tankönyvosztásról

2019. augusztus 12. Szerző: Toldi AlexandraTisztelt Szülők!

A 2019/2020-as tanévre vonatkozó tankönyvek kiosztása az alábbiak szerint történik:

 • 2019. augusztus 29. 13:00 – 19:00
 • 2019. augusztus 30. 8:00 – 14:00

A tankönyvcsomagokat minden évfolyamon ingyenesen biztosítjuk!

A tankönyvek listája évfolyamonként elérhető a www.hunyadisok.hu/tkjegyzek.html oldalon.

A tankönyvellátás a 2019/2020-as tanévben is a tartós tankönyvek rendszerével valósul meg.

Első és második évfolyamon minden könyv saját példány.

Harmadiktól nyolcadik évfolyamig minden tankönyv tartós példány (ezeket a tanuló egy tanévig kölcsön kapja az iskola könyvtárától, melyeket a tanév végén visszagyűjtünk. Egy példányt négy évig használnak a tanulók. Beleírni nem lehet, sérülés, rongálás esetén a szülőnek új példányt kell beszereznie a könyvtár számára), a munkáltatók (pl. nyelvkönyvek) és munkafüzetek saját példányok lesznek, nem gyűjtjük vissza őket.

A tankönyvlistákon szürke mezővel jelöltük azokat a könyveket, melyek az egyes évfolyamokon tartós példányok.

Amennyiben nem kérnek iskolai tartós példányokat, azt a tankönyvosztáskor legyenek szívesek jelezni, és az átvételi elismervényen egyértelműen jelölni a megadott helyen!

Saját példányok megvásárlására a https://webshop.kello.hu oldalon van lehetőség regisztráció után.

Kérdés esetén forduljanak hozzám bizalommal a +36304535268-as telefonszámon, e-mailben az iskola@hunyadisok.hu e-mail címen, Facebook messengeren az iskola oldalán vagy Viber Messenggeren!

Toldi Alexandra
iskolatitkár, tankönyvfelelős


Étkezés, napközi, tanulószoba

2019. augusztus 12. Szerző: Toldi AlexandraTisztelt Szülők!

A tankönyvosztással egy időben kerül sor az étkezési igények rögzítésére, illetve a napközi és tanulószobai beiratkozásra.

Tájékoztatom Önöket, hogy az adminisztrációs problémák elkerülése érdekében a 2019/2020-as tanévtől az étkezés lemondása kizárólag írásos formában történik. Ennek elfogadott módjai:

 • SMS a +36304535268-as telefonszámra
 • e-mail az iskola@hunyadisok.hu e-mail címre
 • üzenet a Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola Facebook Messengerében
 • üzenet a Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola Viber Messengerében.

Az étkezés lemondására az adott napra nincs lehetőség. Aznapi, legkésőbb 11:00-ig történő jelzés esetén a következő naptól lehet étkezést visszamondani (például hétfői üzenet esetén aznapra már nem, de keddre lemondható az étkezés).

Az iskolai étkezés díjszabásáról a későbbiekben nyújtunk tájékoztatást.

A szülők az 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcímek alapján kérhetik:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
 • gyermeke tartósan beteg vagy fogyatékkal élő
 • családjában három vagy több gyermeket nevelnek (ebben az esetben a szülőnek nyilatkoznia kell a vele közös háztartásban élő gyermekek számáról, ezen belül 18 éven aluli gyermekek számáról, a 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermekek számáról, valamint életkortól függetlenül tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekek számáról)
 • ha a gyermek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság.

Az étkezési igények rögzítésekor az alábbi dokumentumot minden esetben legyenek szívesek magukkal hozni:

Étkezési kedvezmény igénylése esetén szükséges még:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság esetén: a megállapításról szóló hatósági határozat
 • gyermek tartós betegsége vagy fogyatékossága esetén: orvos által kiállított igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről (formanyomtatvány: www.hunyadisok.hu/tartosbetegseg.pdf), a területileg illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye, valamint a Magyar Államkincstár határozatának másolata magasabb összegű családi pótlékról
 • három vagy több gyermeket nevelő család esetén: nyilatkozat a közös háztartásban élő gyermekek számáról
 • nevelésbe vett gyermek esetén: a gyermek elhelyezéséről rendelkező határozat

A kedvezményre való jogosultság igazolása nélkül a teljes étkezési díj felszámításra kerül!

Kérdés esetén forduljanak hozzám bizalommal a +36304535268-as telefonszámon, e-mailben az iskola@hunyadisok.hu e-mail címen, Facebook messengeren az iskola oldalán vagy Viber Messenggeren!

Toldi Alexandra
iskolatitkár


Javítóvizsgák

2019. augusztus 12. Szerző: Toldi Alexandra
Osztálybontás

2019. augusztus 15. Szerző: Toldi AlexandraTisztelt Szülők!

Osztálybontás miatt 2019. augusztus 26-án (hétfőn) 17:00-kor "nulladik" szülői értekezletet tartunk a Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola ötödik évfolyamos tanulóinak szülei részére.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!


1. osztályos "nulladik" szülői értekezlet

2019. augusztus 12. Szerző: Toldi AlexandraKéthetente szerdánként kereshetnek minket

2019. június 24. Szerző: Toldi AlexandraTisztelt Szülők!

A Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola hivatalos ügyek intézésére kéthetente szerdai napokon tart ügyeletet az alábbiak szerint:

 • 2019. június 26. 9:00 - 13:00
 • 2019. július 10. 9:00 - 13:00
 • 2019. július 24. 9:00 - 13:00
 • 2019. augusztus 7. 9:00 - 13:00
 • 2019. augusztus 21. 9:00 - 13:00

Az ügyeleti napokon személyesen vagy telefonon (+36 30 453 5268) kereshetnek minket, egyéb esetben e-mailben (hunyadisok@gmail.com) várjuk üzenetüket.

Iskolánk már a Facebook Messengeren és Viberen is elérhető, amennyiben telefonszámunkat elmentette okostelefonja névjegyzékébe!


Beiratkozás 2019/2020 - A jelentkezés online is indítható

2019. április 1. Szerző: Toldi AlexandraKedves Szülő, Gondviselő!

Mint ahogy Önök előtt is ismert, az általános iskolai beiratkozás időpontjai:

2019. április 11-én 8.00 és 19.00 óra

2019. április 12-én 8.00 és 18.00 óra

Tájékoztatom Önöket, hogy az általános iskolai beiratkozás időpontját megelőzően, 2019. április 1-jétől lehetőségük van tanköteles korú gyermekük beiratkozási szándékát az e-Ügyintézés felületen is elindítani.

Felhívom a figyelmet, hogy a 2019/2020-as tanévre vonatkozó beiratkozás során - az e-Ügyintézés mellett - még kötelező a szülők személyes megjelenése és a szükséges dokumentumok bemutatása is.

Az online felület az alábbi oldalon található és bármely böngészőből elérhető:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Az e-Ügyintézés felületen a jelentkezési lehetőség legkésőbbi határideje:

2019. április 12., péntek 12.00 óra.

Amennyiben nagyobb gyermeke már iskolánk tanulója, akkor a KRÉTA rendszeréhez már rendelkezik gondviselői belépési azonosítóval és jelszóval

Az e-Ügyintézés felület kizárólag gondviselői belépéssel működik, tanulóival nem (a gondviselői felhasználónév általában 13 karakterből áll, ha sikertelen a belépés, mindig ellenőrizze a karakterek számát!).

 • 1. Belépve a KRÉTA rendszerbe, válassza ki az e-Ügyintézés lehetőségét!
 • 2. Válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
 • 3. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!
 • 4. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat!

Amennyiben nincs iskolánk KRÉTA rendszeréhez belépési jogosultsága:

 • 1. Nyissa meg a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap weboldalt!
 • 2. Regisztráljon új ideiglenes felhasználóként!
 • 3. Lépjen be az imént létrehozott felhasználónevével és jelszavával, de a 3. sorban ne gördítse le az intézményt, hagyja üresen.
 • 4. Belépés után válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
 • 5. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!
 • 6. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat és válassza ki a listából iskolánkat!

Kérjük, hogy ugyanabban az intézményben ugyanarra a gyermekre vonatkozóan csak egy beiratkozási ügyet indítson! Ha tévesztett az adatok feltöltésekor, jelezze a személyes megjelenéskor, és az intézmény munkatársai javítani fogják.

Mind a már meglévő Kréta gondviselői azonosító és jelszó, mind az ideiglenesen létrehozott felhasználónév és jelszó alkalmas arra, hogy a folyamatban levő általános iskolai beiratkozási folyamatot nyomon kövesse. A felületre ezekkel, korlátlan alkalommal beléphet.

Kérjük, a sikeres belépés érdekében mindig figyeljen arra, hogy ideiglenes felhasználó esetén a nyomon követési szándékoknál is csak felhasználónevet és jelszót használjon a belépéskor, ne gördítsen le iskolát.

A már meglévő Kréta azonosítóját használja a szokott módon (célszerű a Kréta belépés után elérni az e-Ügyintézés felületét).

Segítséget az iskolában Toldi Alexandra iskolatitkártól kérhet a +36 30 453 5268-as telefonszámon.


Szülői értekezlet, nyílt nap és Ovi-Suli

2019. március 7. Szerző: Toldi AlexandraKedves leendő elsőseink, tisztelt szülők!

Tájékoztatjuk Önöket a közelgő fontosabb eseményeinkről.

2019. március 20-án 18 órakor tartjuk a beiratkozás előtti szülői értekezletet a Délegyházi Napsugár Óvodában, melynek során az egyházi képviselők megtartják tájékoztatójukat a jövő évi hit- és erkölcstanoktatásról.

2019. március 27-én 8:00-9:45 között (1-2. óra) iskolánk nyílt órákat tart, melyekre szerettel várjuk Önöket.

2019. április 1-jén 14:00 és 15:30 között napköziseink várják a kis nebulókat az Ovi-Suli foglalkozáson.

A hirdetményünk elérhető ide kattintva.

Intézményünk felvételi körzethatárát, a beiratkozás időpontjáról szóló hirdetményt, a kitöltendő dokumentumokat a Beiskolázás menüpont alatt érhetik el.


Beiratkozás 2019/2020

2019. március 1. Szerző: Toldi AlexandraTisztelt Szülők!

A leendő első évfolyamos tanulók 2019/2020-as tanévre történő beírásának időpontja 2019. április 11-12.

Legfrissebb információinkat feltöltöttük oldalunkra.

Intézményünk felvételi körzethatárát, a beiratkozás időpontjáról szóló hirdetményt, a kitöltendő dokumentumokat a Beiskolázás menüpont alatt érhetik el.


Dwa Bratanki

2019. február 28. Szerző: Toldi AlexandraTisztelt Szülők!

Dwa Bratanki - Azaz két testvér.

Lengyel-magyar testvériskolai kapcsolatok építését célzó pályázatunk beszámolója olvasható az alábbi linken:

Dwa Bratanki


A Waczlaw Felczak Alapítvány honlapja