logoDélegyházi Hunyadi János Általános Iskola

Közzétételi lista


Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

A nemzeti köznevelésről szóló törvény (Nkt.) 50. § (6) bekezdése alapján "az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik" (akár állandó lakcímen vagy ideiglenes tartózkodási helyen). Az életvitelszerű ottlakásról a szülő büntetőjogi felelősségének tudatában, írásban nyilatkozik a beiratkozáskor.

A középiskolai felvételről szóló tájékoztató ezen az oldalon, a tanulmányi területek keresőprogramja ezen az oldalon érhető el.


Fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

2022/2023-as létszámadataink (2022. október 1.)

OSZTÁLY

LÉTSZÁM

OSZTÁLYFŐNÖK

1.a osztály

19 fő

Csengeri Beatrix

1.b osztály

24 fő

Mártonné Nagy Veronika

1.c osztály

20 fő

Berényiné Tóth Gabriella

2.a osztály

25 fő

Bokor Edit

2.b osztály

19 fő

Iván Anikó

2.c osztály

22 fő

Kelemen-Kaltenecker Edina

3.a osztály

24 fő

Fülöp Hedvig

3.b osztály

22 fő

Kovácsné Németh Csilla

4.a osztály

20 fő

Őz Melinda

4.b osztály

15 fő

Nagy Ibolya

4.c osztály

21 fő

Bézi Orsolya

5.a osztály

19 fő

Bakos Éva

5.b osztály

17 fő

Bil Elizabeth

6.a osztály

19 fő

Boros Judit

6.b osztály

22 fő

Somogyi-Kis Nikola

7.a osztály

24 fő

Csatári Gábor

7.b osztály

22 fő

Fekete-Szijjártó Sarolta

8.a osztály

18 fő

Gyuricza Csilla

8.b osztály

16 fő

Demjánné Elek Katalin

Össz: 19 osztály

Össz: 388 tanuló

Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme, mértéke

Iskolánkban a 2019/2020-as tanévre térítési díj, tandíj és egyéb díjfizetési kötelezettség nincs.

Fenntartó által adható kedvezmények, jogosultsági és igénylési feltételek

Intézményünknek nem áll módjában szociális támogatást nyújtani diákjai részére, a tanulók számára biztosított szociális támogatások odaítéléséről az Önkormányzat jogosult dönteni.

Az iskola minden tanév végén tájékoztatja a szülőket a következő tanévben az iskolában szükséges taneszközökről, tankönyvekről.

Intézményünkben étkező diákjaink részére az étkezési kedvezmények megítélése a mindenkori jogszabályoknak megfelelően történik.

Szakmai munkával összefüggő értékelések nyilvános megállapításai, idejük


Az Állami Számvevőszék vizsgálatának nyilvános megállapításai

A Délegyházi Hunyadi János Általános Iskolában nem történt vizsgálat, melyet az Állami Számvevőszék végzett.


Iskolánk nyitva tartásának rendje

Intézményünk szorgalmi idő alatt (szeptember - június) munkanapokon 7:00 és 17:30 között tart nyitva.

Tanulóink számára ügyeletet biztosítunk reggel 7:00-tól.
7:30 és 8:00 között két pedagógus tartja a reggeli ügyeletet, délután 16 órától 17:30-ig a tanulók felügyelete összevont csoportban történik.

A tanítás 8:00-kor kezdődik. A tanulóknak tanítási napokon az első óra megkezdése előtt legkésőbb 15 perccel felkészülten, a szükséges taneszközökkel felszerelten kell megérkezniük az iskolába. A tanítási órák 45 percesek, a szünetek 15 percig tartanak. A hatodik óra után, 13:45-14:15 között félórás szünetet tartunk.

 

Csengetési rendünk

1. óra

8:00 - 8:45

2. óra

9:00 - 9:45

3. óra

10:00 - 10:45

4. óra

11:00 - 11:45

5. óra

12:00 - 12:45

6. óra

13:00 - 13:45

7. óra

14:15 - 15:00

8. óra

15:05 - 15:50

Hétvégén a nyitva tartás csak az intézményvezető által engedélyezett szervezett programokhoz kapcsolódik. A szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt. Az intézmény hivatalos ügyek intézésére a következőképp tartja nyitva az irodát:

 

Szerda

8:00 - 18:00

 

Az intézményvezetővel és a pedagógusokkal személyes konzultáció előtt időpont egyeztetése szükséges telefonon vagy e-mailben!


 

Intézményünk alapdokumentumai

 

Szakmai alapdokumentum

Pedagógiai Program

Szervezési és Működési Szabályzat

Házirend

Munkaterv

 

 

Pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

 

SORSZÁM

VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPZETTSÉG

LEGMAGASABB VÉGZETTSÉG SZINTJE

1.

tanító (magyar nyelv és irodalom műveltségi terület)

főiskola

2.

okleveles vizuális és környezetkultúra tanár, textiltervező

egyetem

3.

tanító (környezetismeret műveltségi terület), földrajz szakos tanár, biológia szakos tanár

egyetem

4.

tanító (természetismeret műveltségi terület)

főiskola

5.

magyar szakos általános iskolai tanár, francia nyelv és irodalom szakos tanár

főiskola

6.

tanító (ének-zene műveltségi terület)

főiskola

7.

matematika szakos tanár

főiskola

8.

földrajz-testnevelés szakos tanár

főiskola

9.

tanító (magyar nyelv és irodalom műveltségi terület)

főiskola

10.

orosz-testnevelés szakos tanár

főiskola

11.

tanító (angol nyelv műveltségi terület)

főiskola

12.

tanító (ének-zene műveltségi terület)

főiskola

13.

történelem alapszakos bölcsész, okleveles történelemtanár, okleveles magyartanár

egyetem

14.

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

egyetem

15.

tanító (orosz és népművelés műveltségi terület)

főiskola

16.

kémia-biológia-fizika szakos tanár

egyetem

17.

tanító (magyar nyelv és irodalom műveltségi terület)

főiskola

18.

tanító (magyar nyelv és irodalom műveltségi terület)

főiskola

19.

okleveles néderlandisztika szakos bölcsész és tanár, okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, okleveles némettanár

egyetem

20.

tanító (ember és társadalom műveltségi terület), okleveles történelemtanár

egyetem

21.

tanító (ember és társadalom műveltségi terület)

főiskola

22.

tanító (magyar nyelv és irodalom műveltségi terület)

főiskola

23.

tanító (informatika műveltségi terület)

főiskola

24.

földrajz szakos általános iskolai tanár

főiskola

25.

táncpedagógus (modern társastánc)

főiskola

26.

tanító (magyar nyelv és irodalom műveltségi terület)

főiskola

27.

tanító (orosz és népművelés műveltségi terület)

főiskola

28.

tanító (ember és társadalom műveltségi terület)

főiskola

29.

okleveles általános iskolai magyartanár, okleveles általános iskolai német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

egyetem

30.

számítástechnika szakos tanár, matematika szakos tanár, kémia szakos tanár

főiskola

31.

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanár

főiskola

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők végzettsége, szakképzettsége

 

SORSZÁM

VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPZETTSÉG

LEGMAGASABB VÉGZETTSÉG SZINTJE

1.

pedagógiai asszisztens

középfokú végzettségre épülő középfokú szakképesítés

2.

rendszergazda

középfokú végzettségre épülő középfokú szakképesítés

3.

középfokú végzettség + érettségi vizsga

középfokú végzettség + érettségi vizsga

4.

banki szakügyintéző

középfokú végzettségre épülő felsőfokú szakképesítés

5.

pedagógiai asszisztens

középfokú végzettségre épülő középfokú szakképesítés

Az országos mérés-értékelés eredményei

A Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola eredményei letölthetők ide kattintva.

 


A tanulók le- és kimaradásával, évismétléssel kapcsolatos adatok

Az intézmény októberi statisztikájában szereplő adatok szerint a 2022/2023-as tanévben első évfolyamon egy évfolyamismétlő tanuló van (intézményi szinten ez 0,26%-ot jelent).

 


Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Választható szakkörök:

 • idegen nyelvi szakkörök (angol nyelv 2. évfolyamtól, német nyelv 1. évfolyamtól)
 • a Komplex Alapprogram alprogrami foglalkozásai (logika alapú, művészet alapú, digitális alapú, életgyakorlat alapú)

Alsó tagozaton heti rendszerességgel tehetséggondozáson vesznek részt a tanulók, a hetedik és nyolcadik évfolyamon magyar nyelvi és matematika előkészítőt tartanak pedagógusaink.

A jelentkezés a tanév eleji jelentkezés során (augusztusban, a tankönyvosztással egy időben), illetve a tanév során szülői nyilatkozat / kérelem szerint történik.

A szakkörök és tehetséggondozások mellett több tantárgyból korrepetálást indítottunk, melyen tanulmányi eredménytől függően kötelező a részvétel.

 


Hétvégi házi feladatok szabályai

Pedagógusaink az egyes tanórákon írásbeli házi feladatot és tanulnivalót adnak. A házi feladatok mennyisége annyi, amennyit a diákok a következő tanórára vagy a kijelölt határidőig el tudnak készíteni, illetve a számonkérésnél vissza tudnak adni. A nyári szünetre kötelező és ajánlott olvasmányokat kapnak a gyerekek feladatként.

 


A beszámoltatás szabályai

 • Az értékelés formái:
  • A tanmenetekben meghatározott felmérő dolgozatok, tudáspróbák;
  • Szóbeli beszámoltatás, felelet;
  • Rövid írásbeli felelet;
  • Témazáró dolgozat;
  • Tanítási órákon végzett munka;
  • Önálló kutató- és gyűjtőmunka, házi dolgozat;
  • Kísérletek.
 • A nevelők a felmérő dolgozatok várható időpontját előre kötelesek ismertetni a diákokkal, a hiányzó tanulónak lehetőséget kell biztosítani a dolgozat pótlására.
 • Az érdemjegyet minden esetben és azonnal be kell vezetni az e-naplóba. Első évfolyamon szöveges, második évfolyamtól érdemjegyes értékelést adunk.
 • A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket az Oktatási Minisztérium által kiadott Útmutató a tanulók fizikai állapotának méréséhez, minősítéséhez című kiadvány alapján választjuk meg.
 • Amennyiben a tanuló nem tudja teljesíteni a tanév követelményeit, maximum 3 tantárgyból való bukás esetén javítóvizsgát tehet. A javítóvizsgán a tanulót minden esetben egy pedagógusokból álló, többtagú vizsgabizottság felügyeli, hallgatja szóbeli feleletét. Minden vizsgáról hivatalos jegyzőkönyv készül, melynek mellékletét képezi minden írásbeli irat, melyet a tanuló a vizsga alatt készít. Háromnál több tantárgyból való bukás vagy a javítóvizsga sikertelensége esetén évfolyamismétlésre kötelezzük a tanulót.

 


Az osztályozó vizsga szabályai

 • Amennyiben a tanuló hiányzásai meghaladják a 250 tanítási órát, a nevelőtestület dönt az osztályozó vizsga lehetőségéről. Ha a tanévet magántanulóként teljesíti, a magántanulói határozat alapján a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie tantárgyaiból. Az osztályozó vizsgán szerzett érdemjegy megfelel a félév/tanév végi érdemjegynek.
 • Az osztályozó vizsgán a tanulót minden esetben egy pedagógusokból álló, többtagú vizsgabizottság felügyeli, hallgatja szóbeli feleletét.
 • Minden vizsgáról hivatalos jegyzőkönyv készül, melynek mellékletét képezi minden írásbeli irat, melyet a tanuló a vizsga alatt készít.
 • Az osztályozó vizsga sikertelensége esetén maximum három tantárgyból javítóvizsgát tehet a tanuló. A javítóvizsga sikertelensége vagy háromnál több tantárgyból való bukás esetén évfolyamismétlésre kötelezzük a tanulót.

 


Tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Az osztályozó vizsgákat a tanév vége előtt június hónapban, a javítóvizsgákat augusztus utolsó hetében tartjuk, kijelölés szerint. A pontos időpontról az érintett tanulók szüleinek egy hónappal korábban értesítést küldünk.