logoDélegyházi Hunyadi János Általános Iskola

Beiratkozás a 2024/2025-ös tanév első évfolyamára

Tisztelt Szülők!

Az alábbiakban összefoglaltunk minden fontos információt Önöknek, mely leendő első osztályos gyermekük, gyermekeik beíratásával kapcsolatos.

Kérjük, figyelmesen olvassák el tájékoztatóinkat, és kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal elérhetőségeink bármelyikén!

Üdvözlettel: Iskolavezetés

A beiratkozás időpontja:
2024. április 18-19. (csütörtök-péntek)

A tankötelezettség teljesítésének megkezdése 6 éves kor előtt

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szintet korábban eléri, az Oktatási Hivatal engedélye alapján hatodik életévének betöltése előtt megkezdheti tankötelezettségének teljesítését az általános iskolában. Ennek érdekében a szülőnek kérelmet kell benyújtania az Oktatási Hivatalhoz.

A korábbi iskolakezdés a 2024/2025. tanévre nézve azon gyermekek esetében merülhet fel, akik 2018.09.01 és a 2019.08.31. között születtek, függetlenül attól, hogy jelenleg középső, vagy nagycsoportba járnak-e és hogy korábban hány évig részesültek óvodai nevelésben.

Figyelem! A Hivatal a döntését a szülővel határozat formájában közli, a határozat kötelező érvényű. Amennyiben a Hivatal helyt ad a szülő kérelmének, a gyermek egy tanévvel korábban válik tankötelessé, vagyis egy évvel korábban kezdi meg az általános iskolai tanulmányait. A szülő nem hagyhatja figyelmen kívül a Hivatal határozatát, azzal ellentétes módon a későbbiekben nem dönthet úgy, hogy mégsem íratja be az iskolába a gyermekét.

1. A kérelem benyújtása

a) A benyújtás határideje: A kérelmeket a 2024/2025. tanév vonatkozásában 2024. január 18. napjáig lehet benyújtani. A kéreleműrlap a korábbi évek gyakorlatának megfelelően már 2023. december 28-tól a kérelembenyújtási határidő végéig, vagyis 2024. január 18-ig lesz elérhető a következő linken: https://ohtan.oh.gov.hu/. A Kormány által elrendelt téli igazgatási szünet (2023. december 27. és 2024. január 01. közötti időszak) a kérelmek benyújtását nem érinti, viszont azok feldolgozására és az ügyintézés megkezdésére csak az igazgatási szünetet követő első munkanapon (2024. január 02.) kerül sor.

b) A kérelmező: A tankötelezettség korábbi megkezdése iránti kérelmet a szülő/gyám nyújthatja be. Amennyiben a szülői felügyeleti jogot a szülők közösen gyakorolják, a kérelmet benyújtó szülő nyilatkozik arról, hogy a kérelemben foglaltakkal a másik szülő egyetért. Amennyiben a szülő/gyám helyett a törvényes képviselő megbízásából más személy nyújtja be a kérelmet, ahhoz csatolni kell a szülő/gyám által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

c) A kérelem benyújtásának módja, kapcsolattartás: A kérelmet ügyfélkapus tárhelyszolgáltatás igénybevételével (ügyfélkapus azonosítást követően kitöltött és beküldött kérelem) vagy postai úton is be lehet nyújtani. Kiemelten javasoljuk az ügyfélkapus benyújtást, amely teljesen ingyenesen elérhető és a postai kapcsolattartáshoz képest jelentősen lerövidíti az ügyintézés időtartamát, egyúttal biztonságos és kényelmes ügyintézést tesz lehetővé.

 • Az ügyfélkapu segítségével előterjesztett kérelmek esetében az Oktatási Hivatal az eljárásban meghozott döntéseket kizárólag a kérelmező ügyfélkapus tárhelyére küldi meg, amelyet javaslunk, a tartós tárhelyre elmenteni. Az ügyfélkapus tárhelyen a döntés 30 napig kerül tárolásra, a döntések huzamosabb megőrzésére a tartós tárhely alkalmas.
 • A postai úton benyújtott kérelmeket a következő címre kell beküldeni:
 •  

  Oktatási Hivatal
  Budapest
  1982

A postai úton feladott kérelmet javasolt könyvelt postai küldeményként (ajánlott, tértivevényes levél) feladni annak érdekében, hogy a levél útját a feladó a Magyar Posta nyomkövető szolgáltatásán keresztük nyomon tudja követni. Postai kapcsolattartás esetén az Oktatási Hivatal az eljárásban meghozott döntéseket kizárólag postai úton küldi meg a kérelemben megadott postacímre.

Figyelem! A gyors és biztonságos ügyintézést az ingyenesen elérhető ügyfélkapu szolgáltatás teszi lehetővé, melynek igénybevételét kiemelten ajánljuk. Ha még nem rendelkezik ügyfélkapuval, az gyorsan és könnyen nyitható személyesen a kormányablakban, okmányirodákban, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kiemelt ügyfélszolgálatain, illetve Magyarország diplomáciai és konzuli képviseletein, továbbá elektronikusan a 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes állandó személyazonosító igazolvány birtokában a https://ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio/regEszemelyi felületen, továbbá videotechnológián keresztül történő azonosítási szolgáltatás igénybevételével a https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal oldalon az Ügyfélkapu menüpontban.

Figyelem! Az e-mailben benyújtott kérelmeket a Hivatal nem fogadhatja be, mivel az nem minősül hivatalos, írásbeli kapcsolattartásnak, továbbá nem rendelkezik olyan, az ügyfél beazonosítására is alkalmas biztonsági garanciákkal, mint az ügyfélkapu. Az e-mailben beküldött dokumentumok alapján a tankötelezettség korábbi megkezdésének engedélyezésére irányuló eljárás nem indul meg.

d) A kérelem kitöltése és tartalma: A kérelem kitölthető

 • ügyfélkapus azonosítást követően, elektronikus űrlap használatával: a kitöltött elektronikus űrlapot véglegesítés után az Oktatási Hivatal elektronikus felületén kell beküldeni. Az ügyfélkapus azonosítással használható elektronikus űrlap kitöltése és beküldése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót. Felhívjuk a figyelmet, hogy az űrlap a beküldéssel válik érvényessé, az űrlap kitöltése önmagában nem elegendő, azt a véglegesítés után be is kell küldeni a „Kérelem beküldése” gombra kattintva!
 • papíralapon, elektronikus űrlap használatával: az elektronikusan kitöltött, kinyomtatott és kézzel aláírt űrlapot postai úton meg kell küldeni azt Oktatási Hivatalnak (Oktatási Hivatal, Budapest, 1982). Kérjük az űrlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót.

A kéreleműrlap a korábbi évek gyakorlatának megfelelően már 2023. december 28-tól a kérelembenyújtási határidő végéig, vagyis 2024. január 18-ig lesz elérhető a következő linken: https://ohtan.oh.gov.hu/.

A kérelmek pontos kitöltése és a gyors ügyintézés érdekében kérjük, hogy használja az elektronikus űrlapot abban az esetben is, ha postai úton kívánja eljuttatni kérelmét a Hivatalhoz. Kérjük, hogy lehetőség szerint válassza az ügyfélkapus benyújtást és az elektronikus ügyintézést, így jelentősen lerövidíti az ügyintézéshez szükséges időt. Ilyen módon a Hivatal és az ügyfél között ingyenesen igénybe vehető gyors és biztonságos csatornán keresztül történik a kapcsolattartás.

Arra is van lehetősége a kérelmezőnek, hogy kérelmét szabadon megfogalmazva terjessze elő (Postacím: Oktatási Hivatal, Budapest, 1982).

Ebben az esetben a kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a gyermek azonosító adatai: név, születési hely és idő, anyja lánykori neve, oktatási azonosító, lakcím, tartózkodási hely (ha eltér a lakcímtől)
 • a kérelmező szülő / gyám adatai: név, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám
 • a gyermek jelenlegi jogviszonya: óvoda neve, OM azonosítója, címe
 • indokolás: A gyermek milyen egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, hogy egy évvel korábban kezdje meg tankötelezettségének teljesítését?
 • a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata arról, hogy a kérelmet a szülői felügyeletet gyakorló másik szülő egyetértésével nyújtja be vagy nem szerezhető be a másik szülő aláírása vagy nyilatkozat arról, hogy a szülői felügyeleti jogot csak a kérelmező gyakorolja
 • a kérelmező beleegyező nyilatkozata arról, hogy amennyiben a kérelem elbírálásához szakértői bizottság kirendelése szükséges, az Oktatási Hivatal a kérelmező és a gyermek kérelemben megadott adatait a szakértői bizottság számára továbbítja, továbbá hogy amennyiben a kirendelt szakértői bizottság vizsgálata alapján a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti szakértői vélemény kibocsátása, vagy a kirendeléstől független további vizsgálat is szükséges, a szakértői bizottság a Rendelet 17. § (7) bekezdése szerint jár el
 • dátum, aláírás

e) A kérelem mellékletei: A kérelemhez nem kötelező mellékleteket csatolni. A kérelemhez minden olyan dokumentum csatolható, amely a kérelemben foglaltakat igazolja: pedagógiai szakszolgálat szakértői véleménye, óvodai fejlődési napló, pedagógiai szakvélemény, stb. Az Oktatási Hivatal az eljárása során azt vizsgálja, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota eléri-e az iskolába lépéshez szükséges szintet. Ha a szülő nem mellékel kérelméhez igazoló dokumentumot, vagy azokból nem lehet minden kétséget kizáróan megállapítani a gyermek fejlettségi szintjét, az Oktatási Hivatal pedagógiai szakértői bizottság kirendeléséről gondoskodik. A gyermek vizsgálatával kapcsolatos teendőkről, tudnivalókról a szakértői bizottság tájékoztatja a szülőt. Amennyiben a kérelmet a gyám nyújtja be, a gyám kirendeléséről szóló döntést csatolni kell a kérelemhez.

e) Nyilatkozatok: Kérelmében a kérelmező nyilatkozik arról, hogy

 • az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerte és elfogadja,
 • a tankötelezettség teljesítésének korábbi megkezdésére vonatkozó tájékoztatót megismerte,
 • a kérelemben megadott adatok a valóságnak megfelelnek,
 • tudomásul veszi, hogy amennyiben a kérelem elbírálásához szakértői bizottság kirendelése szükséges, az Oktatási Hivatal a kérelmező és a gyermek kérelemben megadott adatait a szakértői bizottság számára továbbítja, továbbá hogy amennyiben a kirendelt szakértői bizottság vizsgálata alapján a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti szakértői vélemény kibocsátása, vagy a kirendeléstől független további vizsgálat is szükséges, a szakértői bizottság a Rendelet 17. § (7) bekezdése szerint jár el,
 • a kérelmet a szülői felügyeletet gyakorló másik szülő egyetértésével nyújtja be vagy nem szerezhető be a másik szülő aláírása vagy nyilatkozat arról, hogy a szülői felügyeleti jogot csak a kérelmező gyakorolja.

A nyilatkozatokat az elektronikus űrlap tartalmazza.

2. Az eljárás ügyintézési határideje

a) Amennyiben a kérelem és a kérelemhez csatolt dokumentumok alapján a tényállás tisztázott, a Hivatal a kérelem beérkezését követően 8 napos határidővel (postai kapcsolattartás esetén postai úton, ügyfélkapus kapcsolattartás esetén a kérelmező ügyfélkapus tárhelyére elektronikus úton) megküldi a döntést.

b) Amennyiben egyéb dokumentumok, adatok beszerzésére van szükség a döntés meghozatalához, a Hivatal a kérelem beérkezését követően 50 napon belül (postai kapcsolattartás esetén postai úton, ügyfélkapus kapcsolattartás esetén a kérelmező ügyfélkapus tárhelyére elektronikus úton) megküldi a döntést.

3. Jogorvoslat

A Hivatal döntése ellen a döntés kézhezvételét követően 15 napon belül közigazgatási per indítható. A felperes lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint közigazgatási ügyekben illetékes Törvényszékhez kell címezni és az Oktatási Hivatalhoz kell benyújtani. A közigazgatási per illetéke 30.000 Ft. Tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni.

4. Az eljárásra vonatkozó szabályok

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
 • A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
 • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
 • A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet
 • 5. Adatkezelési tájékoztató

  Kérjük, hogy a kérelmek benyújtása előtt tekintse át az Adatkezelési tájékoztatót.

  6. Elérhetőségek

   Oktatási Hivatal, Köznevelési Engedélyezési Osztály
   e-mail: ovoda@oh.gov.hu
   telefon: (36-1) 374-2310; (36-1) 374-2268; (36-1) 374-2137; (36-1) 374-2125; (36-1) 374-2354

  7. Letölthető tájékoztató

  Az Oktatási Hivatal rövid tájékoztatóját itt tudja letölteni PDF formátumban.

   

  Forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/hat_eves_kornal_korabban

  A tankötelezettség megkezdésének halasztása (ÓVODÁBAN MARADÁS)

   

  A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Indokolt esetben a gyermek a szülő kérelmére és az Oktatási Hivatal ezt támogató döntése alapján további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.

  A tankötelezettség megkezdésének halasztása a 2024/2025. tanévre vonatkozó eljárásban azon gyermekek esetében merülhet fel, akik 2017.09.01 és a 2018.08.31. között születtek, függetlenül attól, hogy jelenleg középső, vagy nagycsoportba járnak-e és hogy korábban hány évig részesültek óvodai nevelésben.

  Figyelem! A gyermek hatodik életévének betöltése után a tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy nevelési évre lehet kérelmezni. Ha a gyermek augusztus 31. napjáig a hetedik életévét is betölti, a tankötelezettség megkezdése tovább már nem halasztható, a hétéves gyermeknek szeptember 1. napjával mindenképpen meg kell kezdenie tankötelezettségének teljesítését.

  Ha a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsága a sajátos nevelési igény (SNI), illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTMN) feltárásával összefüggésben végzett vizsgálat keretében a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül (január 18. napjáig) szakértői véleményében javasolja, hogy a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben részesüljön, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ilyenkor a szakértői véleményt az óvodában kell bemutatni, az óvoda pedig annak alapján berögzíti az óvodában maradás tényét a köznevelés információs rendszerébe (KIR).

  Figyelem! Ha az SNI, illetve a BTMN feltárásával összefüggésben végzett vizsgálat keretében a gyermek további egy nevelési évig történő óvodában maradását támogató előzetes szakértői vélemény kiállítására január 18. napjáig nem kerül sor, de a szülő szeretné, hogy gyermeke még egy évig óvodai ellátásban részesüljön, akkor a szülőnek kérelmet kell benyújtania a Hivatalhoz a törvényi határidőn belül, vagyis legkésőbb január 18-a éjfélig.

  Figyelem! A Hivatal a döntését a szülővel határozat formájában közli, a határozat és a szakértői bizottság szakértői véleménye egyaránt kötelező érvényű. Amennyiben a Hivatal helyt ad a szülő kérelmének, illetve, ha a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága a törvényi határidőn belül javasolja az óvodában maradást, a gyermek egy tanévvel később válik tankötelessé. Ez azt jelenti, hogy a gyermek még egy nevelési évig kötelező módon óvodai ellátásban fog részesülni. A szülő nem hagyhatja figyelmen kívül sem a Hivatal határozatát, sem a szakértői bizottság szakértői véleményét, és azzal ellentétes módon nem írathatja gyermekét iskolába.

  1. A kérelem benyújtása

  a) A benyújtás határideje: A kérelmeket a 2024/2025. tanév vonatkozásában 2024. január 18. napjáig lehet benyújtani.

  A kéreleműrlap a korábbi évek gyakorlatának megfelelően már 2023. december 28-tól a kérelembenyújtási határidő végéig, vagyis 2024. január 18-ig lesz elérhető a következő linken: https://ohtan.oh.gov.hu/.

  A Kormány által elrendelt téli igazgatási szünet (2023. december 27. és 2024. január 01. közötti időszak) a kérelmek benyújtását nem érinti, viszont azok feldolgozására és az ügyintézés megkezdésére csak az igazgatási szünetet követő első munkanapon (2024. január 02.) kerül sor.

  b) A kérelmező: A tankötelezettség halasztása iránti kérelmet a szülő/gyám, vagy szülői kérelem hiányában a gyámhatóság nyújthatja be. Amennyiben a szülői felügyeleti jogot a szülők közösen gyakorolják, a kérelmet benyújtó szülő nyilatkozik arról, hogy a kérelemben foglaltakkal a másik szülő egyetért.

  c) A kérelem benyújtásának módja, kapcsolattartás: A kérelmet ügyfélkapu segítségével (ügyfélkapus azonosítást követően az Oktatási Hivatal felületén kitöltött és beküldött kérelem) vagy postai úton is be lehet nyújtani. Kiemelten javasoljuk az ügyfélkapus benyújtást, amely teljesen ingyenesen elérhető és a postai kapcsolattartáshoz képest jelentősen lerövidíti az ügyintézés időtartamát, egyúttal biztonságos és kényelmes ügyintézést tesz lehetővé.

  • Az ügyfélkapu segítségével előterjesztett kérelmek esetében az Oktatási Hivatal az eljárásban meghozott döntéseket kizárólag a kérelmező ügyfélkapus tárhelyére küldi meg, amelyet javaslunk a tartós tárhelyre elmenteni. Az ügyfélkapus tárhelyen a döntés 30 napig kerül tárolásra, a döntések huzamosabb megőrzésére a tartós tárhely alkalmas.
  • A postai úton benyújtott kérelmeket a következő címre kell beküldeni:
  • Oktatási Hivatal
   Budapest
   1982

  A postai úton feladott kérelmet javasolt könyvelt postai küldeményként (ajánlott levél) feladni annak érdekében, hogy a levél útját a feladó a Magyar Posta nyomkövető szolgáltatásán keresztük nyomon tudja követni. Postai kapcsolattartás esetén az Oktatási Hivatal az eljárásban meghozott döntéseket kizárólag postai úton küldi meg a kérelemben megadott postacímre.

  Figyelem! A gyors és biztonságos ügyintézést az ingyenesen elérhető ügyfélkapu szolgáltatás teszi lehetővé, melynek igénybevételét kiemelten ajánljuk. Ha még nem rendelkezik ügyfélkapuval, az gyorsan és könnyen nyitható személyesen a kormányablakban, okmányirodákban, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kiemelt ügyfélszolgálatain, illetve Magyarország diplomáciai és konzuli képviseletein, továbbá elektronikusan a 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes állandó személyazonosító igazolvány birtokában a https://ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio/regEszemelyi felületen, továbbá videotechnológián keresztül történő azonosítási szolgáltatás igénybevételével a https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal oldalon az Ügyfélkapu menüpontban.

  Figyelem! Az e-mailben benyújtott kérelmeket az Oktatási Hivatal nem fogadhatja be, mivel az nem minősül hivatalos, írásbeli kapcsolattartásnak, továbbá nem rendelkezik olyan, az ügyfél beazonosítására is alkalmas biztonsági garanciákkal, mint az ügyfélkapu. Az e-mailben beküldött dokumentumok alapján a tankötelezettség megkezdésének halasztására irányuló eljárás nem indul meg.

  d) A kérelem kitöltése és tartalma: A kérelem kitölthető

  • ügyfélkapus azonosítást követően, elektronikus űrlap használatával: a kitöltött elektronikus űrlapot véglegesítés után az Oktatási Hivatal elektronikus felületén kell beküldeni. Az ügyfélkapus azonosítással használható elektronikus űrlap kitöltése és beküldése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót. Felhívjuk a figyelmet, hogy az űrlap a beküldéssel válik érvényessé, az űrlap kitöltése önmagában nem elegendő, azt a véglegesítés után be is kell küldeni a „Kérelem beküldése” gombra kattintva!
  • papíralapon, elektronikus űrlap használatával: az elektronikusan kitöltött, kinyomtatott és kézzel aláírt űrlapot postai úton meg kell küldeni azt Oktatási Hivatalnak (Oktatási Hivatal, Budapest, 1982). Az elektronikus űrlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót.

  A kéreleműrlap a korábbi évek gyakorlatának megfelelően már 2023. december 28-tól a kérelembenyújtási határidő végéig, vagyis 2024. január 18-ig lesz elérhető a következő linken: https://ohtan.oh.gov.hu/

  A kérelmek pontos kitöltése és a gyors ügyintézés érdekében kérjük, hogy használja az elektronikus űrlapot abban az esetben is, ha postai úton kívánja eljuttatni kérelmét a Hivatalhoz. Kérjük, hogy lehetőség szerint válassza az ügyfélkapus benyújtást és az elektronikus ügyintézést, így jelentősen lerövidíti az ügyintézéshez szükséges időt. Ilyen módon a Hivatal és az ügyfél között ingyenesen igénybe vehető gyors és biztonságos csatornán keresztül történik a kapcsolattartás.

  Arra is van lehetősége a kérelmezőnek, hogy kérelmét szabadon megfogalmazva postai úton terjessze elő (Postacím: Oktatási Hivatal, Budapest, 1982).

  Ebben az esetben a kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

  • a gyermek azonosító adatai: név, születési hely és idő, anyja lánykori neve, oktatási azonosító, lakcím, tartózkodási hely (ha eltér a lakcímtől)
  • a kérelmező szülő / gyám vagy gyámhivatal adatai: név, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám
  • a gyermek jelenlegi jogviszonya: óvoda neve, OM azonosítója, címe
  • indokolás: A gyermek milyen egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, hogy egy évvel később kezdje meg tankötelezettségének teljesítését?
  • a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata arról, hogy a kérelmet a szülői felügyeletet gyakorló másik szülő egyetértésével nyújtja be vagy nem szerezhető be a másik szülő aláírása vagy nyilatkozat arról, hogy a szülői felügyeleti jogot csak a kérelmező gyakorolja
  • a kérelmező beleegyező nyilatkozata arról, hogy amennyiben a kérelem elbírálásához szakértői bizottság kirendelése szükséges, az Oktatási Hivatal a kérelmező és a gyermek kérelemben megadott adatait a szakértői bizottság számára továbbítja, továbbá hogy amennyiben a kirendelt szakértői bizottság vizsgálata alapján a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti szakértői vélemény kibocsátása, vagy a kirendeléstől független további vizsgálat is szükséges, a szakértői bizottság a Rendelet 17. § (7) bekezdése szerint jár el
  • dátum, aláírás

  e) A kérelem mellékletei:

  A kérelemhez nem kötelező mellékleteket csatolni. A kérelemhez minden olyan dokumentum csatolható, amely a kérelemben foglaltakat igazolja: pedagógiai szakszolgálat szakértői véleménye, óvodai fejlődési napló, pedagógiai szakvélemény, járóbeteg szakellátásban dolgozó szakorvosi igazolás, stb. Az Oktatási Hivatal az eljárása során azt vizsgálja, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota eléri-e az iskolába lépéshez szükséges szintet. Ha a szülő nem mellékel kérelméhez igazoló dokumentumot, vagy azokból nem lehet minden kétséget kizáróan megállapítani a gyermek fejlettségi szintjét, az Oktatási Hivatal pedagógiai szakértői bizottság kirendeléséről gondoskodik. A gyermek vizsgálatával kapcsolatos teendőkről, tudnivalókról a szakértői bizottság tájékoztatja a szülőt. Amennyiben a kérelmet a gyám nyújtja be, a gyám kirendeléséről szóló döntést csatolni kell a kérelemhez. Amennyiben a szülő/gyám helyett a törvényes képviselő megbízásából más személy nyújtja be a kérelmet, ahhoz csatolni kell a szülő/gyám által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

  f) Nyilatkozatok: Kérelmében a kérelmező nyilatkozik arról, hogy

  • az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerte és elfogadja,
  • a tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó tájékoztatót megismerte,
  • a kérelemben megadott adatok a valóságnak megfelelnek,
  • tudomásul veszi, hogy amennyiben a kérelem elbírálásához szakértői bizottság kirendelése szükséges, az Oktatási Hivatal a kérelmező és a gyermek kérelemben megadott adatait a szakértői bizottság számára továbbítja, továbbá hogy amennyiben a kirendelt szakértői bizottság vizsgálata alapján a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti szakértői vélemény kibocsátása, vagy a kirendeléstől független további vizsgálat is szükséges, a szakértői bizottság a Rendelet 17. § (7) bekezdése szerint jár el.
  • a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata arról, hogy a kérelmet a szülői felügyeletet gyakorló másik szülő egyetértésével nyújtja be vagy nem szerezhető be a másik szülő aláírása vagy nyilatkozat arról, hogy a szülői felügyeleti jogot csak a kérelmező gyakorolja.

  A nyilatkozatokat az elektronikus űrlap tartalmazza.

  2. Az eljárás ügyintézési határideje

  a) Amennyiben a kérelem és a kérelemhez csatolt dokumentumok alapján a tényállás tisztázott, a Hivatal a kérelem beérkezését követően 8 napos határidővel (postai kapcsolattartás esetén postai úton, ügyfélkapus kapcsolattartás esetén a kérelmező ügyfélkapus tárhelyére elektronikus úton) megküldi a döntést.

  b) Amennyiben szakértő kirendelésére, egyéb dokumentumok, adatok beszerzésére van szükség a döntés meghozatalához, a Hivatal a kérelem beérkezését követően 50 napon belül (postai kapcsolattartás esetén postai úton, ügyfélkapus kapcsolattartás esetén a kérelmező ügyfélkapus tárhelyére elektronikus úton) megküldi a döntést.

  3. Jogorvoslat

  A Hivatal döntése ellen annak kézhezvételét követően 15 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a felperes lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint közigazgatási ügyekben illetékes Törvényszékhez kell címezni és az Oktatási Hivatalhoz kell benyújtani. A közigazgatási per illetéke 30.000 Ft. Tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni.

  4. Az eljárásra vonatkozó jogszabályok

  5. Adatkezelési tájékoztató

  Kérjük, hogy a kérelmek benyújtása előtt tekintse át az Adatkezelési tájékoztatót.

   Oktatási Hivatal, Köznevelési Engedélyezési Osztály
   e-mail: ovoda@oh.gov.hu
   telefon: (36-1) 374-2310; (36-1) 374-2268; (36-1) 374-2137; (36-1) 374-2125; (36-1) 374-2354

  7. Letölthető tájékoztató

  Az Oktatási Hivatal rövid tájékoztatóját itt tudja letölteni PDF formátumban.

  Forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa

  HIRDETMÉNYEK

  Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!

   

  Tájékoztatom, hogy a 2024/2025. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

  A tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet alapján a személyes beiratkozás napjai:

  2024. április 18-19. (csütörtök és péntek).

  A korábbi éveknek megfelelően a szülő / törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

  A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, illetve a rendelet (7) bekezdés értelmében pedig az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcím nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e. A dokumentumokat az iskola csak bemutatás alapján ellenőrizheti, azokról másolatot nem készít, és nem tárol.

  Fentiek okán a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező!

  Az online előzetes jelentkezés hatására rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg, így javasoljuk, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. Az e-Ügyintézés használatához szükségük lesz gyermekük oktatási azonosító számára, mely egy 11 számjegyből álló, 7-tel kezdődő számsor. Kérjük, amennyiben az oktatási azonosító nincs a birtokukban, forduljanak bizalommal a gyermek óvodájának ügyintézőjéhez az információért.

  Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2024. március 27-én éjféltől nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül:

  https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

   

  Amennyiben már tudják, hogy gyermekük melyik osztályba szeretne iratkozni, illetve hogy kivel szeretnék / nem szeretnék, ha egy osztályba kerülne, megkérjük Önöket, hogy az e-Ügyintézésen történő beiratkozás során a Megjegyzés rovatban tüntessék fel a szándékot (az intézmény a jelentkezések függvényében vizsgálja meg az osztályokba kerülésekre vonatkozó kérelmeket).

  Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (e-mailben, az elsosleszek@hunyadisok.hu címre) az intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát.

  Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

  A tanulói jogviszony felvétel útján keletkezik, a felvétel pedig a jelentkezés alapján történik. A felvételről az iskola igazgatója dönt, a felvételi eljárásban a felvételről szóló tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli a szülővel. Az iskola igazgatója tanuló felvételének megtagadásáról határozat formájában dönt. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a dönté véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a közelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

  A döntéssel szemben az Nkt. 37. § (2) bekezdése alapján a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat. Az Nkt. 37. § (3) bekezdése alapján a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban benyújtott kérelem tekintetében.

  A Délegyházi Hunyadi János Általános Iskolában a korábbi években az alábbi egyházak hitoktatói tartottak hittanórákat:

  • Magyar Katolikus Egyház (római katolikus és görögkatolikus)
  • Magyarországi Református Egyház
  • Hit Gyülekezete

  Az egyházak listáját elérhetővé tesszük arra az esetre, ha a felsoroltakon felül valamely más vallási közösség hitoktatását szeretnék igényelni.

   

  A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának honlapja: www.hiteserkolcstan.hu

  Facebook: https://www.facebook.com/hiteserkolcstan

  Instagram: https://www.instagram.com/hiteserkolcstan/

  Bemutatkozó film:

   

  A Magyarországi Református Egyház hitoktatásról szóló honlapja: https://reformatus.hu/hittan/

  Szeretnénk mindenkinek segítséget nyújtani az e-Ügyintézés használatához a következőkkel.

  A KRÉTA Tudásbázison elérhető tájékoztatók: Beiratkozás e-Ügyintézés használatával

  Letölthető segédlet az e-Ügyintézés BÁI felületéhez

  Az e-Ügyintézés online felülete az alábbi oldalon található és bármely böngészőből elérhető:

  KRÉTA e-Ügyintézés